Transparența decizională

Rapoarte de implementare a Legii nr.52/2003

Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001

PROCEDURA pentru aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

1. Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ şi al aparatului propriu de specialitate al primarului.

2. Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului.

3. Secretarul UAT impreuna cu secretariat CLS, in urma primirii documentatiilor de la compartimentele de specialitate au urmatoarele atributii:

*să publice un anunţ referitor la proiectele de hotărâre care urmează a se discuta în şedinţele Consiliului Local, pe site-ul www.primaria-sanpetru.ro, să-l afişeze la sediul acesteia pe baza procesului verbal de afisaj într-un spaţiu accesibil publicului. Operaţiunile menţionate se realizează cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi adoptare în plenul Consiliului Local.

Anunţul va cuprinde:

-referatul si expunerea de motive privind necesitatea adoptării hotărârii Consiliului Local
-textul complet al proiectului de hotărâre
-termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.(Calendar)

*să transmită proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii
*în termen de zece zile de la publicarea anunţului, să primească şi să înregistreze într-un registru special sugestiile şi opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse
*să primească solicitările asociaţiilor legal constituite sau ale altor autorităţi publice cu privire la organizarea unei dezbateri publice
*să aducă la cunoştinţa iniţiatorului proiectului toate sugestiile, opiniile şi cererile privind dezbaterile publice înregistrate.

5. Dacă se va solicita de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică, precum şi la iniţiativa Primăriei, se va organiza dezbatere publică pe marginea unuia sau a mai multe proiecte de act normativ.
Anunţul privind dezbaterea publică se afişează la sediul Primăriei Comunei Sanpetru, se inserează în site-ul propriu, cu cel mult zece zile înainte de desfăşurare.

Anunţul se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris şi va conţine data, ora, locul de desfăşurare a şedinţei publice şi ordinea de zi.


6. La dezbateri participă obligatoriu iniţiatorul proiectului şi specialişti din aparatul propriu al Primăriei Comunei Sanpetru care au întocmit referatul şi proiectul de hotărâre.

Dezbaterile se realizează într-un cadru organizat, asigurându-se dreptul la exprimare tuturor participanţilor. Se acordă prioritate celor care au trimis recomandări în scris pe adresa Primăriei. Recomandările pot fi trimise atât pe suport electronic, cât şi pe suport de hârtie – maximum două pagini, de format A4.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterii nu se vor lua în considerare problemele personale ale participanţilor, precum şi opiniile, sugestiile şi sesizările care nu au tangenţă cu subiectele aflate în discuţie.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.

7. Propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor la dezbatere se consemnează în procesul-verbal al dezbaterii, se înregistrează pe bandă magnetică şi se transmit, împreună cu recomandările scrise, iniţiatorului proiectului. În situaţia în care iniţiatorul proiectului, în urma analizării propunerilor formulate, îşi însuşeşte o parte dintre acestea şi consideră necesară introducerea lor în proiectul de hotărâre, va menţiona acest lucru într-un referat-anexă şi va modifica în mod corespunzător proiectul de hotărâre, respectiv anexele acestuia.

8. Proiectul de hotărâre şi actele care stau la baza acestuia, precum şi procesul-verbal al dezbaterii publice însoţit de recomandările scrise, se supun dezbaterii consilierilor în comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

9. Consiliul Local are competenţa exclusivă de adoptare a hotărârilor, punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.

10. În cazul în care din cauza unor circumstanţe excepţionale se impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unor grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre se supun adoptării în procedură de urgenţă. În această situaţie, initiatorul proiectului de hotărâre va solicita primarului Comunei Sanpetru, să facă menţiunea „Procedură de urgenţă” pe referatul proiectului de hotărâre.

Anunțuri Transparența decizională

Adresa:

Str Republicii Nr. 655

Cod Postal 507190

Județul Brașov

Program:

Luni – Miercuri: 8:00 am – 16:00 pm

Joi: 8:00 am – 18:00 pm

Vineri: 8:00 am – 14:00 pm

Primaria Sânpetru© 2022. Toate drepturile rezervate

Ne poți găsi si aici