Consiliul local

Rol

În jargonul administrativ, Consiliul Local este definit ca autoritatea deliberativă de la nivelul localității (comună, oraș sau municipiu) și numărul membrilor acestuia (consilieri locali) este decis în funcţie de populaţia localităţii.

Rolul Consiliului Local este acela de a „delibera”, adică de a lua decizii în numele comunității pe care o reprezintă. Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/23 aprilie 2001, acesta ar trebui să inițieze proiecte care să reflecte nevoile și dorințele cetățenilor. De aceea, primarul, președintele de CJ, consilierii locali și cei judeţeni se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, mandatul fiecăruia fiind de 4 ani. Nu poți alege însă prin vot nominal decât consilierii independenți. Cei care fac parte dintr-un partid politic candidează ca un grup unitar. Poți alege o listă sau alta de consilieri, atât în funcție de simpatia ta față de partidul care îi propune, cât și în funcție de încrederea pe care o ai în persoanele nominalizate de partidul respectiv.

Numărul membrilor fiecărui Consiliu Local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcţie de populaţia comunei sau a orașului, raportată de Institutul Naţional de Statistică și Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:

Numărul locuitorilor comunei sau ai orașuluiNumărul consilierilor
până la 1.5009
între 1.501 si 003.00011
între 3.001 si 005.00013
între 5.001 si 010.00015
între 10.001 si 020.00017
între 20.001 si 050.00019
între 50.001 si 100.00021
între 100.001 si 200.00023
între 200.001 si 400.00027
peste 400.00031

Consiliile Locale se constituie în 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, iar convocarea se face de către prefect. Dupa constituirea sa legală, Consiliul Local alege prin votul deschis al majorităţii membrilor un președinte de ședinţă, care își va desfășura prerogativele pe o perioadă de maximum trei luni. Acesta este ales din rândul consilierilor. De asemenea, președintele poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.

Atribuții

Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Consiliul Local are iniţiativa și hotărăște, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Potrivit aceleași legi, atribuţiile principale ale Consiliul Local sunt următoarele:

 1. Alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabilește, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
 2. Aprobă statutul comunei sau al orașului, precum și regulamentul de organizare și funcţionare a consiliului;
 3. Avizează sau aprobă, dupa caz, studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonala și de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;
 4. Aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabilește impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condiţiile legii;
 5. Aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor și serviciilor publice, precum și ale regiilor autonome de interes local;
 6. Administrează domeniul public și domeniul privat al comunei sau orașului;
 7. Hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau orașului, dupa caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 8. Hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau orașului, după caz, în condiţiile legii;
 9. Înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale și servicii publice de interes local; urmăreste, controlează și analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcţionare pentru instituţiile și serviciile publice de interes local; numește și eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum și pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
 10. Hotărăște asupra infiinţării și reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăște asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numește și eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
 11. Analizează și aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale și financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor și fenomenelor meteorologice periculoase;
 12. Stabilește măsurile necesare pentru construirea, intreţinerea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
 13. Aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local și asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;
 14. Asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale și financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor și serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret și sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor și protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmărește și controlează activitatea acestora;
 15. Hotărăște, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natura și în bani, precum și de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate și personalului didactic;
 16. Contribuie la organizarea de activităţi știinţifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;
 17. Hotărăște cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliiei, jandarmeriei, pompierilor și a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, și propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;
 18. Acţionează pentru protecţia și refacerea mediului înconjurător, în scopul creșterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
 19. Contribuie la realizarea măsurilor de protecţie și asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează și asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
 20. Înfiinţează și organizează târguri, pieţe, oboare, locuri și parcuri de distracţie, baze sportive și asigură buna funcţionare a acestora;
 21. Atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe și de obiective de interes public local;
 22. Conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al comunei sau al orașului;
 23. Hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale și cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării și realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăște înfrăţirea comunei sau orașului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;
 24. Hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum și aderarea la asociaţii naţionale și internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
 25. Sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 26. Asigură libertatea comerţului și încurajează libera initiaţivă, în condiţiile legii.

Funcționare

Comisii

Pentru a-și face treaba, Consiliul Local își formează comisii de specialitate în funcţie de principalele domenii de activitate. Din fiecare comisie de specialitate fac parte consilieri locali, în funcţie de experienţa și cunoștinţele lor. Comisiile își aleg câte un președinte și un secretar.

Aceste comisii primesc de la aparatul tehnic al primăriei proiectele de hotărâri înainte de a ajunge în plen să fie votate.

Consilierii le dezbat în cadrul comisiei – pot solicita informații suplimentare sau invita funcționari din primărie pentru a se clarifica cu privire la proiectele de hotărâre, pot avea invitați dacă apreciază că este necesar. La sfârșit, dau un aviz prin care spun că sunt favorabili sau nefavorabili proiectului sau că propun amânarea votului pentru proiectul respectiv.

Deciziile luate în ședințele de comisie sunt cele mai importante pentru soarta proiectelor locale. În ședințele ordinare și extraordinare, când consilierii își exprimă votul pro sau contra unui proiect, nu mai pot fi făcute prea multe modificări.

Şedinţele comisiilor de specialitate sunt publice.

Ședințe de Consiliu Local

Convocarea Consiliului Local se face în scris cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței ordinare sau cu cel puțin 3 zile înaintea ședinței extraordinare. Lista proiectelor care urmează să fie discutate în ședință se numește „ordine de zi” și este stabilită de cel care convoacă ședinţa (în majoritatea cazurilor de primar). Ordinea de zi conţine proiecte de hotărâri, care deja au fost discutate de către departamentele tehnice din cadrul Primăriei (care realizează rapoarte) și de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Ședința Consiliului Local este momentul cheie – atunci se ia decizia finală asupra proiectelor de hotărâre. Consiliul Local se întrunește în ședinţe ordinare (adică obișnuite), lunar, la convocarea primarului. Pot fi organizate și ședinţe extraordinare – convocate fie de primar, fie de o treime dintre consilierii locali. Sau în ședințe de îndată, în caz de forță majoră (în caz de forţă majoră și de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor localităţii).

În general, deciziile se iau cu majoritate simplă (50%+1 din cei prezenți), inclusiv în cazul aprobării bugetului local sau stabilirii de taxe și impozite. Există însă cazuri când deciziile sunt luate cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție, pentru că sunt decizii care au impact pe termen lung asupra localității: contractarea de împrumuturi, administrarea domeniul public și privat, participarea la programe de dezvoltare regională, zonală sau de cooperarea transfrontalieră, amenajarea teritoriului, organizarea și dezvoltarea urbanistică a localității, asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice sau organizatii, eliberarea din funcție sau sancționarea secretarului Consiliului Local. Alte situații pot fi prevazute în regulamentul de organizare și funcționare.

În timpul ședințelor ordinare, consilierii ridică interpelări, prin care semnalează probleme și cer exlicații și lămuriri de la primar și viceprimari. De asemenea, pot aduce amendamente prin care modifică un proiect de act normativ. Înainte să-și exprime votul pentru un proiect, pot purta discuții pe proiect, argumentând pro sau contra inițiativei.

În cadrul ședințelor, votul este deschis, „la vedere”, excepția realizându-se în cazul acelor hotărâri cu caracter individual, care privesc anumite persoane. În măsura în care un consilier are vreun interes patrimonial, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, consilierul în cauză nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor. În condițiile în care această reglementare este încălcată, hotărârile sunt nule de drept, putând fi atacate în contencios administrativ de orice persoană interesată. Dezbaterile din cadrul ședințelor, argumentele pro și contra, precum și modul în care a votat fiecare consilier se consemnează în procesul verbal al ședinței, semnat de consilierul care conduce ședința (președinte) și contrasemnat de secretarul Consiliului Local, aceste două persoane fiind cele care prin semnătura lor răspund asupra veridicității celor consemnate. Procesele verbale sunt comunicate Prefectului în termen de 3 zile de la data adoptării pentru verificarea legalității. Ședințele Consiliului Local sunt publice.

Adresa:

Str Republicii Nr. 655

Cod Postal 507190

Județul Brașov

Program:

Luni – Miercuri: 8:00 am – 16:00 pm

Joi: 8:00 am – 18:00 pm

Vineri: 8:00 am – 14:00 pm

Primaria Sânpetru© 2022. Toate drepturile rezervate

Ne poți găsi si aici