Ghidul Cetățeanului

Ghidul Cetățeanului privind accesul liber la informațiile publice, conform Legii 544/2001

DACĂ sunteți funcționar public, ales local, dacă lucrați pentru o organizație neguvernamentală sau dacă sunteți un cetățean că mulți alții, acest ghid va va introduce în modul de exersare al unui drept al dumneavoastră: ACCESUL LIBER LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC. ACCESUL LA INFORMAȚIE
nu este o favoare, este UN DREPT!

1. DE CE aveți nevoie de acest drept?

PENTRU CĂ :
– plătiți taxe și impozite statului
– sunteți responsabil și vreți să știți cum este gestionat banul public
– cei pe care i-ați ales trebuie să își respecte promisiunile
– funcționarii din instituțiile publice sunt în slujba dumneavoastră și nu invers
– administrația publică este din ce în ce mai transparență
– pur și simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ!

2. CARE SUNT REGLEMENTĂRILE de baza privind liberul acces la informațiile de interes public ?
– Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: \”Orice persoanã are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fãrã nici o interferentã și de a cãuta, primi și rãspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.\”
– Constituția României, articolul 31 : \”Dreptul persoanei de a avea aces la orice informație de interes public nu poate fi îngradit… Autoritãțile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãtenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal\”.
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
– Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

3. DE CE ESTE IMPORTANTĂ pentru România Legea privind accesul la informațiile de interes public?

PENTRU CĂ:
– este un pas major în consolidarea democrației și în reforma administrației publice
– institutionalizeaza TRANSPARENȚă în relațiile dintre cetățean și autoritățile și instituțiile publice
– se va produce o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționari publici
– acesul la informațiile publice va reprezenta regulă iar limitarea acesului, excepția

4. Ce este INFORMAȚIA DE INTERES PUBLIC ?
– Orice informație produsă sau gestionată de instituțiile sau autoritățile publice

5. CINE poate solicită informații de interes public?
– Orice persoanã fizicã sau juridicã, de cetãtenie românã sau strãînã

6. Puteți solicită orice informație, fără nici o RESTRICȚIE?
– Da, dar trebuie să știți că există informații de interes public la care accesul este exceptat

7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber următoarele informații:
– informațiile din domeniul apãrãrii naționale, siguranței și ordinii publice, dacã fac parte din categoriile informațiilor clasificate;
– informațiile privind deliberãrile autoritãților, precum și cele ce privesc interesele economice și politice ale României, dacã fac parte din categoria informațiilor clasificate
– informațiile privind activitãțile comerciale sau financiare, dacã publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale;
– informațiile cu privire la datele personale, dacã accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
– informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidențiale ori se pun în pericol viață, integritatea corporalã, sãnãtatea sau un interes legitim al unei persoane
– Informațiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãrei dintre pãrtile imlicate în proces;
– informațiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protecție a tinerilor;

8. CE sunt informațiile furnizate din OFICIU?
– Informațiile din oficiu sunt acele informații pe care instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să le facă publice fără a există o solicitare în acest sens

9. UNDE sunt disponibile informațiile din oficiu ?
– Informațiile din oficiu sunt disponibile la Centrul de Informare al Cetățeanului sau în mijloacele de informare în masă, precum și în pagină de internet.

10. CARE sunt categoriile de informații ce se furnizează din oficiu?
– Actele normative în baza cãrora autoritãtea publică locală functioneazã și este organizată.
– Modul în care este organizată instituția PRIMĂRIEI, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și programul de audiențe
– Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei, Consiliul Local și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
– Coordonatele prin care poate fi contactatã Primăria, sediul, numerele telefon, fax, adresa de e–mail și adresa paginii de Internet
– Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
– Programele și strategiile Primăriei
– Lista cu documentele considerate de interes public.
– Lista cu categoriile de documente produse și//sau gestionate de instituție
– Modurile în care pot fi contestate și atacate deciziile autoritãților și instituțiilor publice în cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în ceea ce privește exercitarea dreptului de a avea acces la informațiile de interes public

11. CE sunt informațiile furnizate la cerere ?
– Orice informație pentru care furnizarea este posibilă numai în urmă unei solicitări

12. CUM poți obține o informație furnizată la cerere ?
– VERBAL, adresându-va Centrului de informații pentru cetățeni sau persoanelor responsabile de informare publicã. În cazul în care este disponibilă, informația solicitată va fi furnizatã pe loc.. Dacã nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat sã depui o solicitare în scris.
– ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate și veți primi o recipisã continând dată și numãrul de înregistrare a cererii
– Centrul de informații va va pune la dispoziție un formular tip de solcitarea informațiilor de interes public.

13. Care sunt COSTURILE acesului la informație?
– Accesul la informațiile de interes public este gratuit.. Nu trebuie să plătiți pentru serviciile de căutare și identificare a informației solicitate doar, în cazul în care solicitați copii dupã documente oficiale, trebuie să suportați contravaloarea serviciilor de copiere.

14. După CÂT TIMP veți primi răspunsul la solicitarea dumneavoastră?
– autoritãțile și instituțiile publice au obligăția de a va rãspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile de la depunerea cererii.
– în cazul în care durata necesarã pentru identificarea informației solicitate depãșește acest termen,solicitantul va primi rãspunsul în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii și va fi înstiintat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
– dacã informația pe care o solicitați este consideratã a fi o informație exceptatã de la liberul acces, în cel mult 5 zile vei fi înstiintat în scris despre acest fapt

15. Puteți depune o RECLAMAȚIE dacă considerați că v-a fost încalcat dreptul de liber acces la informație?
– Da, dar trebuie să o faceți în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției..
– Reclamația trebuie adresată conducãtorului instituției, iar acesta este obligat, că în urmă unei anchete administrative, să va dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii
– Dacă reclamația dumneavoastră este întemeiata, rãspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

16. Puteți să va adresați JUSTIȚIEI dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informație?
– Da, puteți să o faceți direct după așteptarea răspunsului la solicitarea inițială sau după răspunsul la reclamația administrativă
– Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliați sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorități publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea inițială.
– Instanța poate obligă autoritatea sau instituția publicã sã va furnizeze informațile de interes public solicitate și sã va plãteascã daune morale și /sau patrimoniale.
– Dacă sunteți nemulțumit de hoțãrârea instanței, această poate fi atacatã prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curți de apel rãmâne definitivã și irevocabilã
– Atât acțiunea depusã la prima instantã, cât și recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

VĂ DORIM SĂ DEVENIȚI TOT MAI INFORMAȚI PENTRU A PUTEA EXERSA UN ALT DREPT AL DUMNEAVOASTRĂ, DAT PRIN LEGEA 52/2003-TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, a cărei scop este să stimuleze participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative.

Adresa:

Str Republicii Nr. 655

Cod Postal 507190

Județul Brașov

Program:

Luni – Miercuri: 8:00 am – 16:00 pm

Joi: 8:00 am – 18:00 pm

Vineri: 8:00 am – 14:00 pm

Primaria Sânpetru© 2022. Toate drepturile rezervate

Ne poți găsi si aici